Palkka ja etuudet

Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimusopiskelijalle on maksettava vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, maksetaan kohtuullista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Palkka teoriaopintojen ajalta

Oppilaitoksessa tai esimerkiksi virtuaaliympäristössä tapahtuva opiskelu sisältyy työaikaan.  Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa oppilaitoksessa tai esimerkiksi virtuaaliympäristöissä  tapahtuvan opiskelun ajalta. Opiskelija on oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja päättää olla maksamatta palkkaa tältä ajalta.

KoulutuskorvauKSEN SUURUUS

Työnantajalle maksetaan korvausta kouluttamisesta. Oppisopimustoimijan maksama koulutuskorvaus lasketaan jokaisessa solmitussa oppisopimuksessa erikseen. Korvauksen suuruus vaihtelee ja on 1–250 €/kk.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE-toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 30 % palkkakustannuksista.