Rekrytera eller utbilda personal

Med läroavtal kan du träna upp en bra typ till en utmärkt anställd eller utbilda din personal så att de blir ännu mångsidigare experter.

Ett läroavtal är ett effektivt sätt att rekrytera ny eller utbilda befintlig personal.

Genom att utbilda anställda på arbetsplatsen får du just det kunnande du behöver, snabbt och gratis. Värdet på en examen går från tusentals euro uppåt, men som arbetsgivare betalar du enbart lönekostnaderna. Det finns över 350 olika examensalternativ.

Personalutbildning med läroavtal är en investering i framtiden. Utbildad och kunnig personal hjälper ditt företag att nå framgång. Kontakta läroavtalsbyrån i din region för mera information.

Fyra parter

Arbetsgivaren och den studerande (dvs. den läroavtalsanställda) är de viktigaste parterna i avtalet, eftersom 80 % av studierna sker i form av arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Dessutom deltar utbildningsinstitutionen och läroavtalsbyrån. Den studerandes viktigaste stödpersonen under studierna är arbetsplatsutbildaren, dvs. den person som arbetsgivaren utser att handleda den studerande på arbetsplatsen.

Den studerande tar också alltid del av teoretiska studier som stöder det praktiska kunnandet. De teoretiska studierna utgör ca 20 % av läroavtalet. Den fjärde parten, läroavtalsanordnaren, sköter bland annat avtalsfrågor och ombesörjer att finna lämplig teoriundervisning. Dessutom stöder läroavtalsanordnaren det lärande och den handledning som sker på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens kostnader

Arbetsgivaren står inte för andra direkta kostnader vad gäller rekryteringen och utbildningen än löneutgifterna. Den enda utgiften för den studerande själv är en engångsavgift för examen (58 e).

Utbildningsersättning

En arbetsplatsutbildare utses åt den studerande. Utbildaren handleder eleven vid sidan av sitt eget arbete. Av denna anledning betalar läroavtalsbyrån eller -centret i din region en ersättning åt arbetsgivaren för de utgifter som uppkommer i samband med handledningen. Ersättningen är cirka 1–250 euro/månad.

Förhöjd utbildningsersättning

En förhöjd utbildningsersättning kan betalas ifall en studerande anställs på läroavtal under samma år som denna avslutat sitt nionde eller tionde läsår. Ersättningsbeloppet under det första avtalsåret är 800 euro/månad, under det andra året 500 euro/månad och under det tredje året 300 euro/månad.

Lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetssökande

Arbetsgivaren kan i hemkommunens TE-byrå ansöka om lönestöd för att anställa en arbetslös arbetssökande på läroavtal. Läroavtalet eller anställningsförhållandet kan inte påbörjas förrän ett beslut givits om lönestöd. TE-byrån beslutar om stödets storlek och längd på basis av arbetsgivarens ansökan.

Personalutbildning

Ett läroavtal kan också ingås med en befintlig anställd med tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Arbetsgivaren kan också förlänga t.ex. en lönestödsanställning som fungerat väl genom att ingå ett läroavtal.